Om Dante
Società Dante Alighieri

      Comitato di Ängelholm

Dante Alighieri

född i Florens 1265, död i Ravenna 1321.

Dante växte upp i den blomstrande  handelsstaden Florens. Hans uppväxt präglades tidigt av tidens konflikter mellan påvepartiet (guelferna) och kejsarpartiet (ghibellinerna). Dante tog ställning emot påvens inflytande över Toscana och förvisades därför från sin födelsestad.


Hans ungdomsförälskelse i Beatrice Portinari  fann uttryck i en liten kärleksroman (Vita Nuova) skriven på volgare, den tidens folkliga språk. Vid Beatrices tidiga död (1290) bestämde sig Dante för att inte skriva vidare om henne förrän han kunde ge henne en hyllning som var henne värdig.


Dante gifte sig med Gemma Donati och fick med henne bl.a. sönerna Jacopo och Pietro. Ättlingar till Dante lever fortfarande i Italien.


Dantes landsförvisning fick en avgörande betydelse för hans författarskap. Han insåg att hans splittrade fädernesland mest av allt behövde ett gemensamt språk, ett lingua comune, och skrev under början på 1300-talet Convivio (Gästabudet) och De vulgare eloquentia (Om vältalighet på folkspråket). På den tiden, då litteraturens och de lärdes språk var latinet, väckte Dantes framhävande av folkspråket förargelse.


Hans kringflackande liv under exilen – Dante fick aldrig återvända till Florens – resulterade i en alltmer universell världsuppfattning som kulminerade i hans berömda Gudomliga komedi (La divina commedia), uppdelad i tre partier: Inferno (Helvetet), Purgatorio (Skärselden ) och Paradiso (Paradiset).

     Den Gudomliga komedin blev det storverk som Dante ville tillägna Beatrice. Det anses som ett av världslitteratu- rens huvudverk och har lästs, illustrerats och kommente- rats allt sedan Dantes död 1321. Han vistades då i lands- flykt i Ravenna och där finns också hans grav.

     La divina commedia är senast översatt till svenska av Ingvar Björkeson (1983). Läsvärd litteratur om Dante  finns på svenska av bland andraa Olof Lagercrantz och Giacomo Oreglia.
Sidan uppdaterad   180831

I födelsestaden Florens uppsatte man i början på 1800-talet en minnestavla över Dante i kyrkan Santa Croce, där så många andra av Italiens stora kulturpersonligheter har funnit sin sista vila.

La Società Dante Alighieri

La Società Dante Alighieri  grundades  i Italien 1889 på initiativ av poeten Giosue Carducci (1835-1907). Före-

ningens huvudsyfte är att sprida kunskaper om det itali- enska språket och kulturen till alla delar av världen.

   

Till en början vände man sig särskilt till emigrerade italie- nare, som i det främmande landet  riskerade att förlora kontakten med modersmålet och med sitt lands seder och bruk.

     Nuförtiden, med avancerad kommunikationsteknik, består ändå grundtanken i föreningens verksamhet. Intresset för Italiens alla kulturyttringar är oförändrat stort och föreningen har förgreningar i mer än 400 länder.


La Società Dante Alighieri har sitt huvudsäte i ett vackert renässanspalats vid Piazza Firenze i centrala Rom. Valet av namnet Dante Alighieri känns självklart för alla med intresse för och kunskap om italienska språket. Dante  var ju den förste att i storslagna diktverk uttrycka sig på ett språk som då var tillgängligt för alla och som än idag känns naturligt och läsbart för varje italienare.


Föreningen i Ängelholm grundades i december 2003 på initiativ av Emma Ossler, som också grundade Helsingborgs Danteförening och som var dess president under nära 30 år. Med sin entusiasm och kärlek till hem- landets språk och kultur inspirerade hon oss alla från första början och övertygade oss om att Ängelholm skulle ha potential för en sådan förening.

     Tiden har gett Emma Ossler rätt. Vår förening har under sin nu mer än 10-åriga verksamhet varit uppskattad av många Italienvänner i närområdet.
Sidan uppdaterad   170106